Σύνταξη άρθρου: Ιωάννα Ασυλογιστάκη

Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

 

 

Ορισμός

Συχνά ο κόσμος συγχέει τα Πειραματικά Σχολεία με τα Πρότυπα Σχολεία ή και μπερδεύεται με τον ορισμό αυτών. Η σύγχυση αυτή δεν είναι αναίτια καθώς η νομοθεσία έχει ενώσει στο παρελθόν τους όρους πρόσφατα με τον νόμο ν. 3966/2011 ο οποίος χαρακτήριζε τις σχολικές αυτές μονάδες ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία». Το 2015 όμως ο ενιαίος τούτος όρος καταργήθηκε από το άρθρο 10 του νόμου ν. 4327/2015, χωρίζοντάς τες και δίνοντας τους παρακάτω ορισμούς.

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται μεταξύ άλλων νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια και διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση καθώς και από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Από την άλλη, ο όρος «Πρότυπα Σχολεία» αναφέρεται σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως για ιστορικούς λόγους, όπως το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και άλλα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Χαρακτηριστικό των Πρότυπων Σχολείων είναι η συμμετοχή και ενασχόλησή τους με καινοτόμες δραστηριότητες και η πλούσια υλικοτεχνική υποδομή.

 

Νομικό πλαίσιο & Πρόγραμμα σπουδών

Όπως ορίζει ο νόμος, σκοπός πρώτιστος τόσο των Πειραματικών όσο και των Πρότυπων Σχολείων αλλά όσο και των υπόλοιπων σχολείων της χώρας βέβαια, είναι η παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές. Συγκεκριμένα όμως στα Πειραματικά, βασικός στόχος είναι και η εκπαιδευτική έρευνα, με την πειραματική εφαρμογή δημιουργικών δράσεων και διδακτικών πρακτικών, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων πολλών.

Κάθε Πειραματικό και Πρότυπο Σχολείο ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των «απλών» σχολείων, αν και μπορεί να αναμορφωθεί με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. της μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, ερευνητικές προτεραιότητες και συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Επιπλέον, ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των σχολείων αυτών είναι οι όμιλοι, οι οποίοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας και δέχονται μαθητές κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων (τόσο του ίδιου του σχολείου όπου εδρεύει ο εκάστοτε όμιλος όσο και από όλες τις κοντινές δημόσιες σχολικές µονάδες). Με σκοπό την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και κλίσεων των μαθητών και τη δημιουργία πυρήνων δημιουργικότητας και αριστείας, οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως οι φυσικές επιστήμες, η λογοτεχνία, καθώς και λοιπά πεδία όπως η μουσική, τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά. .

 

Το διδακτικό προσωπικό

Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί και των δύο τύπων σχολείων διαθέτουν υποχρεωτικώς αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία. Ειδικά στα Πειραματικά, απαιτείται η κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, ώστε να υλοποιούν τις πιλοτικές εφαρμογές και να είναι σε θέση να αξιολογήσουν παραγωγικά τα επιστημονικά αποτελέσματα, ώστε να παράσχουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση. Τα Πειραματικά σχολεία αξιοποιούνται επιπλέον για την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των αντίστοιχων τμημάτων Α.Ε.Ι., πράγμα για το οποίο αξιοποιούνται και τα Πρότυπα.

 

Χρηματοδότηση

Περαιτέρω, τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία χρηματοδοτούνται όπως οποιαδήποτε άλλα σχολεία, με επιπλέον πηγές τις παροχές τρίτων (δωρεές, χορηγίες κ.ο.κ.) και τα κονδύλια έρευνας του Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα με τον οποίο τυχόν συνδέονται. Επίσης, διοικούνται σε εθνικό επίπεδο από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και σε σχολικό από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), διευθυντή, υποδιευθυντή και σύλλογο διδασκόντων. Ο ∆ιευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Πειραματικού και Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται για διετή θητεία, σύμφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται για τις λοιπές σχολικές µονάδες (π.χ. κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού).

 

Εισαγωγή μαθητών

Η εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά µε κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Τη διαδικασία της κλήρωσης ανά σχολείο αναλαμβάνει το ΕΠ.Ε.Σ. σε άμεση συνεργασία µε τον διευθυντή του σχολείου, τον σύλλογο διδασκόντων και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Η κλήρωση αφορά στην εισαγωγική τάξη, ενώ για τη μετάβαση από το σχολείο της μιας βαθμίδας στης επόμενης µε το οποίο συνδέεται, εφόσον αυτό υπάρχει, δε διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Μετά την εισαγωγική σχολική τάξη διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν και οι κληρώσεις αυτές γίνονται µε ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Από τη μεριά των Προτύπων Σχολείων, η εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών γίνεται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται κάθε έτος. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση και γενική ευθύνη της ∆.Ε.Π.Π.Σ. και ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η επιλογή των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄τάξη Γυμνασίου) και µόνο, ενώ η σχολική πορεία από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών εξαρτάται από τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Στην περίπτωση κενών θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη, με την ευθύνη όμως των οργάνων διοίκησης του σχολείου, όπου προέκυψαν οι κενές θέσεις.

Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών των τμημάτων για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. του εκάστοτε σχολείου, αφού φυσικά ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

Καθένας που ενδιαφέρεται να φοιτήσει σε Πειραματικό ή Πρότυπο σχολείο είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι επιτρέπεται η συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής μόνο μίας σχολικής μονάδας και ότι η επιλογή του σχολείου γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή, με την ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών να βαρύνουν τους γονείς/κηδεμόνες τους τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

 

Λίστα Πειραματικών Σχολείων

 1. 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ

Μαρασλή 4, 10676 Αθήνα

Το σχολείο αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση τόσο των μαθητών του (με δράσεις, εκδηλώσεις, ομίλους, καινοτόμα προγράμματα κ.ά.) όσο και των φοιτητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι πραγματοποιούν εκεί την πρακτική τους άσκηση. Ακόμα, εντός των κτηρίων του στεγάζονται και το 3/θέσιο και το 1/θέσιο Πειραματικό Δ. Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (μεταξύ άλλων σχολείων).

 

 1. ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Αλεξάνδρου 3, 18533 Πειραιάς

Η ιστορία του Ράλλειου ξεκινάει το 1855 ως παρθεναγωγείο, δωρεά του Ιάκωβου Ράλλη. Για πολλά χρόνια λειτουργεί και ως διδασκαλείο για την εκπαίδευση νέων διδασκαλισσών. Πλέον στο Ράλλεια λειτουργούν ένα 12/θέσιο, ένα 3/θέσιο και το 1/θέσιο δημοτικό, με δράσεις ανάλογες του πειραματικού χαρακτήρα του σχολείου (π.χ. παραγωγή υλικού).

 

 1. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανδριανού 114, 10557 Αθήνα

Στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο υλοποιούνται ποικίλα προγράμματα και δράσεις (πολιτιστικές εξερευνήσεις, «ψηφιακό σχολείο», ατομικοί σύμβουλοι κ.λπ.), με στόχο να δημιουργηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, ικανό να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής μας.

 

 1. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τ. Φιλήμωνος και Τσόχα 36-38, 11521 Αθήνα

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε ανακαινισμένο κτηριακό συγκρότημα της δεκαετίας του 1980. Ως πειραματικό, υιοθετεί καινοτόμες πρακτικές και εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα, ενώ προβλέπονται δειγματικές διδασκαλίες για προπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με τμήματα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τoυ Χαροκόπειου.

 

 1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Αγ. Αναργύρων και Νικολάου Πλαστήρα, 13561 Άγιοι Ανάργυροι

Συστεγασμένο με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το σχολείο αυτό λειτουργεί από το σχολικό έτος 1980-81 ακολουθώντας τις πειραματικές και πιλοτικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας. Διαθέτει έξι αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες καθώς και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Χημείας.

 

 1. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ

Παναγιώτη Κυριακού 12, 11521 Αθήνα

Ιδρύθηκε το 2001 με τη συνένωση δύο αρχαιότερων λυκείων και συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οπότε και διοργανώνονται πολλές δειγματικές διδασκαλίες για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

 

 1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σκουφά 43, 10673 Αθήνα

Το παλαιό αυτό σχολείο στεγάζεται εδώ και 90 χρόνια σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο προωθεί την πολύπλευρη εκπαίδευση των μαθητών του μέσω δραστηριοτήτων, όπως μαθητικές ερευνητικές εργασίες, συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

 1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Κωνσταντινουπόλεως 277, 13562 Άγιοι Ανάργυροι

Το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων φημίζεται για τις υποδομές του, καθώς διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκη, αίθουσα θεάτρου, ιατρείο κ.ά.) και προαύλιο χώρο 2,5 στρεμμάτων (από τα οποία το 1,5 στρέμμα είναι κήπος με γκαζόν και λουλούδια).

 

 1. ΖΑΝΝΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. & ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κολοκοτρώνη 6, 18531 Πειραιάς

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (π.χ. «Ακαδημία γονέων και εκπαιδευτικών» με σκοπό την επιμόρφωση και πληροφόρηση), με πανεπιστημιακές συνεργασίες και συμμετοχή σε δεκάδες προγράμματα  πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο  Πειραιά (το οποίο φέρει το όνομα του εμποροκτηματία και εθνικού ευεργέτη Νικήτα Τζάννε ή Ζαννή) συνεχίζει το εκπαιδευτικό του έργο από το 1956 μέχρι σήμερα.

 

 1. 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Ηπίτου 15, 10557 Αθήνα

Η πορεία του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών ξεκινά το 1829, με την ίδρυσή του στην Αίγινα, την τότε πρωτεύουσα, από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Κατόπιν πολλών μετακομίσεων βρίσκεται στο ανωτέρω νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηπίτου. Με εξέχουσες προσωπικότητες στους αποφοίτους του, το σχολείο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων (π.χ. πειραματική ομάδα θεάτρου).

 

Λίστα Πρότυπων Σχολείων

 1. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Μουσών και Παπαδιαμάντη, 15452 Ψυχικό

Κληροδότημα του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη, η ιστορία του γυμνασίου της σχολής ξεκινάει το 1859 και του λυκείου το 1886. Ενδεικτικά, το Γυμνάσιο διαθέτει ηλεκτρονική σχολική τάξη, σύγχρονη αίθουσα υπολογιστών και εικαστικών. Από την άλλη, το Λύκειο διαθέτει τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, συμμετέχει σε διαγωνισμούς (π.χ. στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρό) και εκδίδει τη σχολική εφημερίδα «Πυρφόρος».

 

 1. ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σωτήρος Διός 17, 18535 Πειραιάς

Η Ιωνίδειος πρωτολειτούργησε ως Ελληνικό Σχολείο το 1847 και τελείται κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου μνημόσυνο υπέρ της οικογένειας του ευεργέτη του σχολείου Κωνσταντίνου Ιωνίδη. Παρέμεινε το μοναδικό Γυμνάσιο στον Πειραιά για χρόνια. Το 1946-47 μετονομάζεται σε «Α΄Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς» και το 1963 με υπουργική απόφαση σε «Ιωνίδειος Πρότυπος Σχολή Πειραιώς».
Το Γυμνάσιό της εκδίδει εδώ και λίγα χρόνια το ηλεκτρονικό περιοδικό «Τελευταίο θρανίο» και λειτουργούν σε αυτό όμιλοι μουσικής, κινηματογράφου και φωτογραφίας κ.ά. . Στο Λύκειο από την άλλη διεξάγονται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, όπως το «Πάμε μουσείο», όμιλοι όπως «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός» και μαθητές του έχουν συμμετάσχει και διακριθεί σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

Λέσβου 4, 17123 Νέα Σμύρνη Αττικής

Ένα από τα παλαιότερα σχολεία του ελληνικού χώρου, η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης ιδρύθηκε το 1733 και, εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής, επανιδρύθηκε στη Νέα Σμύρνη το 1934. Το 1971 αναγνωρίστηκε ως Πρότυπος Σχολή και το ’74 μετακόμισε στο σημερινό του κτήριο. Το Γυμνάσιο διαθέτει ομίλους (π.χ. θεωρητικής φυσικής) και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διαγωνισμούς, με πιο πρόσφατες τις διακρίσεις του σχολικού έτους 2018-19 στους Μαθητικούς Ρητορικούς Αγώνες και στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό Ευκλείδης, μεταξύ άλλων. Το Λύκειο εκδίδει τη δική του σχολική εφημερίδα «ΠΕΣΣ…τα», προάγει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του με συμμετοχές σε σεμινάρια/ημερίδες και επίσης διαθέτει ομίλους, οι οποίοι έχουν βραβευτεί πολλάκις στο παρελθόν (π.χ. 1ο βραβείο στον προκριματικό διαγωνισμό SatelliteinaCan 2019 – 2020 και εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος).

 

 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Κηφισίας 182, 15126 Αμαρούσιο

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 1949-50 ως ιδιωτικό εκπαιδευτήριο οικοτρόφων αρρένων στο καταπράσινο Κτήμα Συγγρού. Το 1975 μετονομάζεται σε πρότυπο και το 1976 είναι επισήμως δημόσιο σχολείο. Με την υλικοτεχνική υποδομή του και τις διδακτικές πρακτικές ενός πρότυπου σχολείου (όμιλοι, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και προγράμματα κ.λπ.), ο στόχος της αριστείας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

 

 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Κηφισίας 184, 14562 Αμαρούσιο

Η Σχολή Αναβρύτων ιδρύθηκε το 1950 με την ονομασία «Εθνικόν Εκπαιδευτήριον Αναβρύτων». Στεγασμένο στο Κτήμα Συγγρού κοντά στο γυμνάσιο της σχολής, οι αξιόλογες υποδομές του (π.χ. συστήματα Η/Υ με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και προβολή οπτικοακουστικού υλικού σε όλες τις αίθουσες), η εκμετάλλευση των ΤΠΕ (ηλεκτρονική τάξη- eclass) και οι συμμετοχές καθηγητών και μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες το καθιστούν ένα από τα καλύτερα σχολεία της Ελλάδας μέχρι και σήμερα.

 

Επίλογος

Ως δασκάλα, θα ήθελα να εργαστώ σε ένα Πειραματικό ή Πρότυπο σχολείο όπου στοχεύεται η αριστεία και η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. Αν και κάθε σχολείο στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, οι συγκεκριμένοι τύποι σχολείων έχουν επιπλέον στόχους στην επίτευξη των οποίων κάθε εκπαιδευτικός θα ήθελε να συμβάλλει. Προωθούν τους μαθητές με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες μέσω των ομίλων τους, προάγουν την εκπαιδευτική έρευνα μέσω συνεργασίας με πανεπιστημιακά τμήματα και αναπτύσσουν επαγγελματικά τους (εκκολαπτόμενους και μη) εκπαιδευτικούς. Τέλος, και σημαντικότερο, στο Πειραματικό σχολείο ο δάσκαλος/καθηγητής έχει την ευκαιρία να λαμβάνει μέρος στην πιλοτική εφαρμογή νέων αναλυτικών προγραμμάτων, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (όπως διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ), καινούργιου εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. προερχόμενου από ερευνητικές δραστηριότητες) κ.ά. .

Πηγαίνοντας όμως πέρα από τις απόψεις και προτιμήσεις του καθενός, εκπαιδευτικών, κηδεμόνων και μαθητών, τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία είναι αναγκαία για το κράτος και την κοινωνία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των πολλών (και χαμένων) μεταρρυθμίσεων χρειάζεται την καινοτομία, την ανοιχτή και ποιοτική αναβάθμιση των συστατικών μερών του (εκπαιδευτικών, διδακτικών μεθόδων και πρακτικών) και την εφαρμογή δοκιμασμένων, επιτυχών αλλαγών. Τα σχολεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέρος της ανασυγκρότησης της ελληνικής Εκπαίδευσης και σημείο αναφοράς των λοιπών σχολείων.

Επίλογος του εκδότη

Από τον παραπάνω κατάλογο των Πειραματικών και των Προτύπων σχολείων της Αθήνας, (φυσικά ανάλογα σχολεία διαθέτει όλη η Επικράτεια), εύκολα γίνεται αντιληπτό πως και η βούληση και η πολιτική υπάρχουν και οι δομές, ώστε να γίνεται εφαρμοσμένη έρευνα στην Εκπαίδευση και τη Διδακτική. Υπάρχει και στοχοθεσία ως προς τον πειραματισμό και τη βελτιστοποίηση της παιδευτικής πρακτικής, της σχολικής ζωής, της μόρφωσης των μαθητών. Ένα Πρότυπο ή ένα Πειραματικό σχολείο δεν είναι απλά ένα κτήριο στο οποίο μέσα λαμβάνουν χώρα κάποιες έστω «προχωρημένες» εκπαιδευτικές πρακτικές. Είναι το σχολείο της αμέσως επόμενης γενεάς, το χρειαζόμαστε.

 

 

 

Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Κωνσταντίνος Ουρανός

Δάσκαλος

 

Αγάθη Πατσιούδη

Δασκάλα – Ειδική δασκάλα επί των Διαταραχών Λόγου

 

Ιωάννα Ασυλογιστάκη

Δασκάλα